Afpersing artikel 317 zoals omschreven in het Wetboek van Strafrecht:

  1.  Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in het eerste lid, uitoefent door de bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist.
  3. De bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 312 zijn op dit misdrijf van toepassing.

Maar wat is nu afpersing?

Afpersing is eigenlijk een verlengde van chantage en/of afdreiging. Afpersing is iemand dwingen iets te doen of te doen afgeven, maar dan onder bedreiging van geweld.

Afpersing is een kwalijke zaak die grote gevolgen kan hebben voor het slachtoffer of het bedrijf. Veelal zijn kapitaalkrachtige personen of bedrijven het slachtoffer van afpersing omdat er veelal afgedwongen wordt tegen betaling van geld iets te doen of iets juist niet doen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over afpersing of heb je hulp nodig bij de zoektocht naar de dader(s)?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT